درباره دکتر سیاتیری

Educations:

1:Pre Medicine period , at Shiraz University , Shiraz, IRAN, 1352-1354.
2:MD.

Tehran University medical sciences, Tehran, IRAN, 1354-1360.

3:Ophthalmologist.

Ophthalmology training at Tehran University , Tehran, IRAN, 1366-1369.
2.Asistant prof of Ophthalmology at Tehran University medical Sciences, 1369.
3.Fellowship in Cornea and Ocular surface at Tehran University , Tehran, IRAN, 1382-1383.
4.Associate Professor at Tehran university .

5: Confocal microscopy training at Harvard university USA.

Enovations:

1:Modern cataract phaco surgery . ( No patch, No stich ,No touch , No anesthesia)

2: Presbyopia correction by premium IOL implantation.(Wiol)

3:Posterior polar cataract phaco procedure .minimizing risk of posterior capsular rupture in posterior polar cataract .

4:: Floppy Posterior capsule denomination in posterior polar cataract

5:.Use of sealant (HFG) in corneal perforations.

6:.Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous membranes after cataract surgery.

7:Intracameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery.

8:Using intrastromal voriconazole injection and topical voriconazole in the treatment of recalcitrant fusarium keratitis .

پوزیشن های دانشگاهی(Academic positions)

1.
دانشگاه تهران تهیه و تدوین كاريكولوم درسي چشم پزشکی كارآموزان و كارورزان پزشكي

2.
تهيه و تدوین مبحث اسكلرا در كتاب درسي دانجشويان پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

سمت های اجرایی:

(admistration positions)
1.
مسئول آموزش كارآموزان و كارورزان و همكار معاونت آموزشي باليني دانشكده

1374-1382
2.
مسئول درمانگاه قرنيه

1383-1385
3.
معاون آموزشي بخش اورژانس

1387-تا كنون
4.
مسئول آزمون هاي گروه چشم

1378-1381
5.
مسئول هماهنگي كلاس هاي آموزش دستياري

1385-تا كنون
6.
موسس آزمايشگاه مهارتهاي چشم پزشكي دانشجويان پزشكي

7.
مسئول واحد تصویر برداری سگمان قدامی

بیمارستان فارابی, 1389-1393

(investigations)پروژه و تزهای تحقیقاتی
1.
Use of sealant (HFG) in corneal perforations

Status: Completed, Executers: دکتر حیدر سیاتیری, Sponser: مرکز تحقیقات چشم پزشکی , Location: بیمارستان فارابی, Main Partners: دکتر حیدر سیاتیری, 1383-1385
2.
The effects of intrastromal voriconazole injection and topical voriconazole in the treatment of recalcitrant fusarium keratitis

Status: Completed, Executers: دکتر حیدر سیاتیری, Sponser: مرکز تحقیقات چشم پزشکی , Location: بیمارستان فارابی, Main Partners: دکتر حیدر سیاتیری, 1389-1390
3.
Minimizing risk of posterior capsular rupture in Post polar cataract phaco surgery.

Status: Completed, Executers: دکتر حیدر سیاتیری, Sponser: مرکز تحقیقات چشم پزشکی , Location: بیمارستان فارابی, Main Partners: دکتر حیدر سیاتیری, 1386-1387
4.
Intra cameral injection of Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous membranes after cataract surgery

Status: Completed, Executers: دکتر حیدر سیاتیری, Sponser: مرکز تحقیقات چشم پزشکی , Location: بیمارستان فارابی, Main Partners: دکتر حیدر سیاتیری, 1384-1385
Thesis instructions:
راهنما
1.
Intra cameral injection of Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous membranes after cataract surgery

دکتر حسین اصغری,
Resident, چشم ,
2.Outcomes of WIOL - CF implantation after cataract surgery

دکتر افسانه غلامی,
Fellowship , چشم پزشکی (قرنیه), 1392
3.Confocal microscopy change after intrastromal implantation of Myoring.

دکتر امیرحسین ملازاده,
Resident, چشم پزشکی , 1392
4.Higher order aberation in PRK with tissue saving plano Scan algorithem.

دکتر رحمان نظری,
Resident, چشم پزشکی , 1385

مقالات

Publications:
1.Acanthamoeba Keratitis and Its Associated Risk Factors in Farabi Eye Hospital of Tehran

Authors: Dr. Firoozeh Rahimi, Dr. Seyed Mohsen Rafizadeh *, Dr. Amir Houshang Beheshtnejad, Dr. Mohammad Nasser Hashemian, Dr. Mohammad Ali Zare, Dr. Heidar Siatiri, Dr. Mohammad Reza Fallah, Dr. Mohammad Yaser Kiarudi , Dr. Mohammad Khak
Iranian Journal of Ophthalmology , Vol.25, No.4, Year. 2013,
2.
The effects of intrastromal voriconazole injection and topical voriconazole in the treatment of recalcitrant fusarium keratitis

Authors: Siatiri H, Daneshgar F, Siatiri N, Khodabande A
Cornea, Vol.30, No.8, Year. 2011,
3.
Outcome of Iris- Claw phakic intraocular lens implantation for High Myopia; A Subspecialty training setting

Authors: H Siatiri, Seyed F Mohammadi, M Majdi Nasab, N Siatiri
Iranian Journal of Ophthalmology, Vol.21, No.3, Year. 2009,
4.
Near visual performance results of the accommodating intraocular Lens (Tetraflex) in comparison to monofocal foldable intraouclar lens

Authors: Firoozeh Rahimi, e Ghahari, M N Hashemian, M R Fallah, H Siatiri, M T Rajabi
Iranian Journal of Ophthalmology, Vol.21, No.3, Year. 2009,
5.
Use of sealant (HFG) in corneal perforations

Authors: Siatiri H, Moghimi S, N Siatiri.
Cornea, Vol.27, No.9, Year. 2008, Page:988-991,
6.
Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous membranes after cataract surgery

Authors: Heidar siatiri. Bahram eshraghi, mohammad taher rajabi. Firoozeh rahimi. Nasim siatiri.
International journal of ophthalmology, Vol.3, Year. 2007,
7.
Posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule rupture - Epub 2005 Oct 28

Authors: Siatiri H, Moghimi S
Eye, Vol.20, No.7, Year. 2006, Page:814-816,

8:
Intra cameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery

Authors: Siatiri H, Beheshtnezhad AH, Asghari H, Siatiri N, Moghimi S, Piri N
Br J Ophthalmol, Vol.89, No.11, Year. 2005, Page:1458-1461,
9:
Intra cameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery

Authors: H Siatiri. A H Beheshtnezhad. H asghari. N siatiri, N piri
Br J ophthalmol, Vol.89, Year. 2005,
10:
Astigmatism in candidates of cataract surgery and its relationship with corneal optical power, axial length, sex and patient age

Authors: H siatiri, MD
Tehran -Acta medica Iranian, Vol.38, No.1, Year. 2000,
12.
Visual outcome of the early and late treatment in ocular behcet’s disease

Authors: A abdollahi, MD. Z hallaji, MD. A jamshidi, MD. H chams, MD. M riazi, MD. A mirshahi, MD. R zarei, MD. H siatiri MD

Farsi
1.
Herpes simplex masquerade syndrome: acanthamoeba necrotizing stromal keratitis.

Authors: Heydar siatiri, MD. Fahimeh Asadi- amoli, MD. Mohammad- Taher Rajabi, MD. Nasim Siatiri
Iranian journal of ophthalmology, Vol.19, No.2, Year. 2006,
2.
بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79

Authors: دكتر سياتيري، دكتر ايراني
مجله چشم پزشكي ايران, Vol.16, No.2, Year. 1382,
3.
گزارش يك مورد كدورت پيوند قرنيه به دنبال انجام Nd. YAG laser جهت سوراخ كردن پرده دسمه باقيمانده از قرنيه گيرنده

Authors: دكتر حيدر سياتيري
مجله چشم پزشكي بينا, Vol.2, Year. 1378,

Abstracts of Presentations سخنرانیها :
Farsi
1.
Vitruos loss in cataract surgery

نوزدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 25 تا 28 آبان 88-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
2.
Intrastromal and topical voriconazol as an adjuant to treat sever funcal keratitis

نوزدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 25 تا 28 آبان 88-
Authors: دکتر حیدر سیاتیری دکتر دانشگر دکتر خدابنده دکتر نسیم سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
3.
محاسبه IOL در چشم¬های خیلی کوچک و خیلی بزرگ

Location: اصفهان ,
Date: 28 مرداد 87-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
4.
محاسبه شماره لنز داخل چشمي بعد از جراحي رفراكتيو

Location: محمود آباد مازندران ,
Date: اردبيهشت 88-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
5.
كاتاراكت و فيكو پيشرفته

آموزش مداوم
Location: تهران ,
Date: دي 87-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
6.
كاتاراكت و فيكو

آموزش مداوم
Location: تهران ,
Date: آبان 87-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
7.
کاتاراکت مادرزادی

هفدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1386-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
8.
استفاده از فیبرین گلوب در سوراخ شدگی قرنیه

شانزدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1385-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
9.
مسئول کارگاه فیکو در موارد خاص

شانزدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1385-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
10.
درمان هایپروپیا (جراحی رفراکتیو)

Location: تهران ,
Date: 15/9/84-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
11.
فیکو قدم به قدم

چهاردهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1383-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
12.
تاثیر تزریق RTPA در اتاق قدامی درحل لخته ای فیبرینی

سیزدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,

Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
13.
جراحی رفراکتیو

Location: تامین اجتماعی,
Date: 1/6/81-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
14.
بررسی نتایج عمل فیکو با آنستزی توپیکال

دوازدهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1381-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
15.
تروما

Location: نظام پزشکی,
Date: 15/7/80-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
16.
ایمونولوژی تب خال قرنیه

یازدهم کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1380-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
17.
اصلاح عیوب انکساری

Location: تهران ,
Date: 1379-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
18.
دژنرسانس محیطی تریان سوراخ شده

کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: آذر 1378-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : پوستر, Lecturer,
19.
رد شدن پیوند قرنیه ناشی از لیزر

نهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: آذر 1378-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
20.

کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1378-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
21.

نهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1378-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
22.
سمینار رفراکشن کاربردی

Congress
Location: تهران ,
Date: 1377-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
23.
پیش¬بینی آستیگماتیسم و عوارض سگمان قدامی با سوچور 10 صفر در 200 موردکاتاراکت در بیمارستان فارابی

ششمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 5-8 آذر 75 -
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
24.
پیش بینی آستیگماتیسم و عوارض سگمان قدامی با سوچور 10 صفر

دهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 7/9/75-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
25.
تازه های چشم پزشکی

دهمین کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 8/9/75-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
26.
پریمتری کامپیوتری و تازه های گلوکوم

کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1374-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
27.
عوارض رتین در بیماریهای عروقی

کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 1374-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
28.
گلوکوم مشکوک

کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: 8/2/71-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
29.
درمان و اندیکاسیون درمان در توکسوپلاسمای چشمی

Location: تهران ,
Date: اسفند 1369-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
30.
آنومالیهای مادرزادی عدسی

کنگره سراسری
Location: تهران ,
Date: بهمن 1368-
Authors: دکتر سیاتیری، دکتر بهرامی
Type : سخنرانی, Lecturer,
31.
آمار عملهای جراحی بخش استرابیسم

Location: تهران ,
Date: 11/11/67-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,
English
1.
To study adjuant theraphy of topical and intrastomal voriconazol in severe and refractory fungal keratitis

Congress
Location: Barcelona‏,
Date: 2009-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : پوستر, Lecturer,
2.
Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous membrane after cataract surgery

Congress
Location: Germany ,
Date: September 2008-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : پوستر, Lecturer,
3.
Fibrin glue (tissucol) to seal cornear perforatons less than 3 MM diameter

Congress
Location: London,
Date: September 2006-
Authors: دکتر سیاتیری- دکتر پورعبدالله- دکتر مقیمی
Type : سخنرانی, Lecturer,
4.
Prophylactic use of recombinant tissue plasminogen activator (r- TPA) to prevent fibrin membrane formation after congential cataract surgery

Congress
Location: Paris,
Date: September 2004-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : پوستر, Lecturer,
5.
استفاده از RTPA در حل مامبران فیبرو بعد از عمل کاتاراکت

Congress
Location: Germany ,
Date: September 2003-Type : سخنرانی, دکتر سیاتیری, Lecturer,
6.
Posterior polar cataract

Congress
Location: سنگاپور ,
Date: 21 ,2000 ,December-
Authors: دکتر سیاتیری
Type : سخنرانی, Lecturer,

Editorial Board & Reviewing Activities

1.
Laser Imaging and Ophthalmic Surgery USA

1388- 1392, داور,

Skills
1.
Penetrating and Lamellar corneal graft surgery.

2.
Use of sealant (HFG) in corneal perforations

3.
Posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule rupture -

4.
The effects of intrastromal voriconazole injection and topical voriconazole in the treatment of recalcitrant fusarium keratitis.

5.
Using Recombinant tissue plasminogen activator for treatment of fibrinous membranes after cataract surgery. cataract surgery.

6:Using Recombinant tissue plasminogen activator for prevention of fibrinous membranes after congenital cataract surgery.
7:Modern cataract phaco surgery .
(No Toch no Patch no stich no anesthesia cataract surgery)

8:Presbyopic correction by WIOL implantation and cataract surgery.

9:Confocal Microscopy training in Harvard University .

10:Corneal Refractive surgeries.

11: non corneal refractive surgeries.

12: Glaucoma surgeries.

Memberships:

1. Member of investigational group of ophthalmic research center of Tehran University at Farabi Eye Hospital .

2:Member of referee group of laser, imaging & ophthalmic surgery magazine (USA).

عضو گروه داوران مجله3:

3;
عضو كميته طراح سوال ارتقا دستياري چشم پزشکی

4:
عضو شوراي پژوهشي بخش تحقيقات به عنوان كارشناس قرنيه

Enovations in Anterior segment and ocular surgery Confirmed by ministry of health and medical education for the first time in Iran:

a- Use of Fibrin sealant (HFG) in corneal perforations.

b- Posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule rupture.

c- Intra cameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery
d:Intra cameral tissue Plasminogen activator to treat fibrinous effusion after cataract surgery.

Pioneer in:

1:

1: Modern Cataract surgery.( No touch, No stich, No patch and No anesthesia phaco surgery )

2: Presbyopic correction by Wiol implantation.

3:Intrastromal corneal voriconazol injection in fungal keratitis
4: Use of Fibrin sealant (HFG) in corneal perforations.

5: Posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule rupture.

6: Intra cameral tissue plasminogen activator to prevent severe fibrinous effusion after congenital cataract surgery
7:Intra cameral tissue Plasminogen activator to treat fibrinous effusion after cataract surgery.

8: Refractive surgeries.( Corneal and non corneal)


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اسلایدر دواسلایدر سه
پیر چشمی
فیکو پیشرفته
دور بینی
گلوکوم
پیوند قرنیه
نزدیک بینی