اسلایدر سهاسلایدر دو
گلوکوم
نزدیک بینی
دور بینی
پیر چشمی
پیوند قرنیه
فیکو پیشرفته

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79