اسلایدر سهاسلایدر دو
گلوکوم
پیوند قرنیه
دور بینی
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته
پیر چشمی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79