اسلایدر سهاسلایدر دو
پیر چشمی
گلوکوم
دور بینی
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته
پیوند قرنیه

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79