اسلایدر سهاسلایدر دو
دور بینی
پیوند قرنیه
گلوکوم
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته
پیر چشمی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79