اسلایدر سهاسلایدر دو
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته
گلوکوم
پیوند قرنیه
دور بینی
پیر چشمی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79