اسلایدر دواسلایدر سه
گلوکوم
پیوند قرنیه
پیر چشمی
دور بینی
نزدیک بینی
فیکو پیشرفته

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79