اسلایدر سهاسلایدر دو
پیوند قرنیه
فیکو پیشرفته
نزدیک بینی
پیر چشمی
گلوکوم
دور بینی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79