اسلایدر سهاسلایدر دو
دور بینی
گلوکوم
فیکو پیشرفته
پیوند قرنیه
نزدیک بینی
پیر چشمی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79