اسلایدر سهاسلایدر دو
نزدیک بینی
گلوکوم
فیکو پیشرفته
پیوند قرنیه
پیر چشمی
دور بینی

مقالات

بررسي نتايج عمل جراحي فيكوامولسيفيكاسيون با آنستزي توپيكال در بيمارستان فارابي طي سالهاي 80-79